Algemene voorwaarden

PIZZA CONCEPT streeft naar de volledige voldoening  van de klant. Daarom hebben we een aantal huisregels opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel particuliere als professionele klanten.

Vragen of opmerkingen? Mail ons via info@pizzaconcept.be of bel ons via 0496 20 73 49.

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de door PIZZA CONCEPT te leveren producten en diensten. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van iedere offerte en worden bij bestelling onherroepelijk aanvaard door de klant.

Artikel 2 Offerte en bestellingen

De overeenkomst tussen de klant en PIZZA CONCEPT ontstaat pas na bevestiging van de klant van de definitieve offerte én na tegenbevestiging hiervan door ons per e-mail. Onze uitdrukkelijke bevestiging van uw event per e-mail is absoluut vereist.

Als een voorschot moet worden betaald, zal de overeenkomst pas ontstaan na de volledige betaling van het betreffende voorschot.

PIZZA CONCEPT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vergissingen behoudens haar offertes.

Artikel 3 Prijzen

Elke offerte/overeenkomst wordt steeds opgemaakt op basis van de door de klant verstrekte gegevens inzake locatie, tijdsindeling en aantal gasten. Als zich hier wijzigingen in voordoen, zal de prijs herrekend worden. Elke wijziging moet minstens 5 werkdagen voorafgaand aan de dag van het event door de klant worden meegedeeld aan PIZZA CONCEPT.

Indien op het event minder eters aanwezig zijn dan het aantal doorgegeven aan PIZZA CONCEPT zal het gereserveerde aantal worden aangerekend.

Artikel 4 Facturatie en betaling

De overeengekomen prijs of het daarop nog verschuldigde saldo dient ten laatste een week na het event betaald te worden door de klant.

De klant aanvaardt een geldig factuur te kunnen ontvangen zowel per post als per e-mail.

Elke niet- of laattijdig betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op van 2% per maand tot op de datum van volledige betaling. Bovendien zal, zonder ingebrekestelling van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 125 euro, onverminderd bijkomende invorderingskosten.

Wanneer de klant zijn betaal- of andere verbintenissen niet naleeft, heeft PIZZA CONCEPT het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval zal PIZZA CONCEPT het reeds betaalde voorschot als schadevergoeding behouden.

Eventueel protest tegen de facturen dient schriftelijk te gebeuren binnen 5 kalenderdagen na de factuurdatum. Gebrek aan tijdig protest geldt als aanvaarding van de factuur, de erin opgenomen afrekening en de erin vermelde prestaties

Artikel 5 Annulering van een bestelling

In geval van annulering of opzegging van de bestelling door de klant is de klant een onherleidbare forfaitaire schadevergoeding aan PIZZA CONCEPT verschuldigd ten bedrage van 25% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht voor PIZZA CONCEPT om eventuele hogere schade aan te tonen of om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen.

Indien de opzegging door de klant plaatsvindt in de periode van 7 kalenderdagen voorafgaand aan het event, is de klant gehouden tot een schadevergoeding gelijk aan 100% van de overeengekomen prijs.

Vanaf de datum van de ingebrekestelling door PIZZA CONCEPT tot betaling van de schadevergoeding is op het bedrag van de schadevergoeding een moratoire interest van 1% per maand verschuldigd.

Het door de klant betaalde voorschot wordt alleszins ingehouden als voorschot op de te betalen schadevergoeding

Artikel 6 Levering

6.1 De overeenkomst betreffende de leveringstermijn is niet bindend en wordt gekenmerkt als een inspanningsverbintenis ten aanzien van de klant, met dien verstande dat redelijke afwijkingen van de overeengekomen leveringstermijn geen aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de klant.

6.2 De klant dient de levering en uitvoering van de overeenkomst op het overeengekomen tijdstip mogelijk te maken. Gebeurlijke kosten voortspruitende uit de onmogelijkheid tot leveren, kunnen de klant aangerekend worden.

6.3 De klant die goederen huurt of in bruikleen neemt van PIZZA CONCEPT is verplicht de goederen te gebruiken overeenkomstig de aard en het doel daarvan en conform de gebruiksaanwijzing en/of aanwijzingen van personeel van PIZZA CONCEPT en dit als een goede huisvader. De klant aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van deze goederen en verklaart alle redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en te beschikken over, mede gelet op het gebruik van de goederen, normaal gebruikelijke verzekeringen. De klant dient de goederen terug te geven in dezelfde staat zoals deze zijn geleverd of afgehaald. De goederen worden, behoudens andersluidende schriftelijke, tegensprekelijke vaststelling tussen de klant en PIZZA CONCEPT allen geacht in goede en onbeschadigde staat te verkeren.

PIZZA CONCEPT heeft het recht eventuele schade en/of vermissing van haar eigendommen in rekening te brengen aan de klant ten belope van de nieuwprijs van het beschadigde materiaal, meer een forfaitaire schadevergoeding van 100 euro voor de gemaakte administratieve kosten.

Artikel 7 Overmacht

In geval van onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden. PIZZA CONCEPT zal de klant zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmachtssituatie. In geval van overmacht wordt PIZZA CONCEPT ontslagen van haar aansprakelijkheid voor het niet uitvoeren van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder overmacht wordt onder andere begrepen: iedere gebeurtenis waar PIZZA CONCEPT redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot: ongevallen, files, stakingen, lock-outs, opstanden, oorlog, gebrek aan vervoersmiddelen, brand en breuk van machines, uitval van systemen,…

Artikel 8 Faillissement en onvermogen van de klant

PIZZA CONCEPT kan zonder enige schadevergoeding de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen in hoofde van de klant.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Zelfs indien een fout ten onze laste kan worden weerhouden en bewezen, blijft onze aansprakelijkheid ten overstaan van de klant steeds beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor werd gefactureerd. Eventuele gevolgschade kan nooit ten onze lasten worden weerhouden. De klant verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.

Artikel 10 Geschillen

10.1 Eventuele klachten dienen PIZZA CONCEPT te bereiken binnen de 5 kalenderdagen na factuurdatum en dit bij aangetekend schrijven. Klachten ingediend na deze termijn zijn niet meer ontvankelijk.

10.2 Op alle door ons afgesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Alle gebeurlijke geschillen tussen ons en de klant zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechtbanken.