Privacyverklaring

Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

Laatste update: 11 januari 2021

KC Concept respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemeen beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

KC Concept
Leopoldlaan 50, 2490 Balen
Ondernemingsnummer: BE1005.241.583

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

KC Concept verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar KC Concept. KC Concept is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om onze taken te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@pizzaconcept.be. U kunt ook bij ons terecht met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw contact- en persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon. Concreet gaat het om uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken de contact- en persoonsgegevens die u invult op het contactformulier op onze website en die u meegeeft in de e-mails die u ons stuurt. 

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om de diensten te kunnen verlenen die u bij ons aanvraagt en voor direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van commerciële informatie. 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren de gegevens zolang u gebruik maakt van onze diensten. We bewaren uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. Die periode bedraagt twee jaar. Daarna verwijderen we uw gegevens uit onze systemen, behalve als bewaren van persoonsgegevens nog noodzakelijk is vb. in geval van een lopend geschil.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden volledig intern verwerkt. Het is echter mogelijk dat we in specifieke situaties een beroep moeten doen op derden die uw gegevens verwerken. Vb. als wij failliet verklaard zouden worden, ingevolge gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren. Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

Wat zijn uw rechten?

U kan zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u onze diensten te verlenen. U kan de gegevens die we verwerken altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kan hiervoor contact opnemen door te mailen naar info@pizzaconcept.be. U kan hier ook terecht als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

We nemen de nodige technische maatregelen om uw persoonsgegevens veilig te verwerken en te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, kennisgeving aan derden, wijziging, niet-toegestane toegang, evenals elke ander niet toegestane verwerking.

Algemene informatie

We hebben het recht om het privacybeleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.